காலை ஆராதனை

பிரதி வெள்ளிக்கிழமை    |     காலை 09:00 முதல் – 11.00 வரை இடம்: பெத்தானி ஹால்

பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை - திரு விருந்து ஆராதனை

மாலை ஆராதனை

பிரதி வெள்ளிக்கிழமை    |     மாலை 5:00 முதல் – 7:00 வரை இடம்: பெத்தானி ஹால்

பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை - திரு விருந்து ஆராதனை

ஓய்வு நாள் பாடசாலை

பிரதி வெள்ளிக்கிழமை    |     காலை 10:00 முதல் – 11:00 வரை
                                                   |      மாலை 06:00 முதல்– 07:00 வரை
இடம்: ஜெருசலேம் ஹால், நாசரேத் ஹால்

அனைத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை, மாலை வேளைகளில்

உபவாச ஜெபம்

பிரதி கடைசி வெள்ளிக்கிழமை    |     காலை 10:00 முதல் – 11:00 வரை
                                                                    |    மாலை 06:00 முதல் – 07:00 வரை
இடம்: பெத்தானி ஹால்

பிரதி கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஜெபக் குறிப்புகளுக்காக, உபவாச ஜெபம்

ஜெப கூட்டம்

பிரதி புதன்கிழமை    |     மாலை 07:00 முதல் – 08:00 வரை இடம்: ஜெருசலேம் ஹால்

உங்களின் தனிப்பட்ட ஜெப தேவைகளுக்காகவும், ஊழியங்களுக்காகவும், ஜெபிக்க கூடிய ....

வேதாகம பாடம்

பிரதி வியாழக்கிழமை    |     மாலை 08:00 முதல் – 09:00 வரை இடம்: ஜெருசலேம் ஹால்

வேதாகமத்தின் அனைத்து பகுதிகளையும் , தெளிவாக அதனதன் வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளுடன் , விளக்கமாக…

வேதாகம கல்லூரி

பிரதி வெள்ளிக்கிழமை    |     மாலை 07:15 முதல் – 08:30 வரை இடம்: பெத்தானி ஹால் A,B

சத்தியத்தை சத்தியமாகப் போதிப்பது ....