• வம்சங்களின் தலைவரில் சிலர் எருசலேமிலுள்ள
  கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்தபோது,
  தேவனுடைய ஆலயத்தை அதின் ஸ்தானத்திலே
  எடுப்பிக்கும்படிக்கு, அதற்காக மன உற்சாகமாய்க்
  காணிக்கைகளைக் கொடுத்தார்கள்.
  எஸ்றா 2 :68
  Image 6
 • சோதனையை சாதனையாய் மாற்ற வல்ல பாடல்கள்
  அர்ப்பணிப்பின் ஜெயகீதங்கள்
  Image 1
  Image 2
  Image 3
 • Image 1
  நித்திய வாழ்விற்கான சத்திய வார்த்தைகள்

அடிப்படை உபதேசம்

துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்...

நிகழ்ச்சிகள்

ஆராதனைப் பாடல்கள்

 • SERVICE SONGS
  • Friday
  • Bethay Hall
  • 9.30 am to 11.30 am
  • 5.00 pm to 7.00 pm

Our Pastors

ஆலய ஒழுங்குகள்

 • ஆராதனை

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமை

 • காலை 09:30 முதல் 11:30 வரை

 • மாலை 05:00 முதல் 07:00 வரை

 • பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை

 • திரு விருந்து ஆராதனை

 • ஜெப கூட்டம்

 • பிரதி கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • உபவாச ஜெபம்

 • 24 மணிநேர சங்கிகலித் தொடர் ஜெபம்

 • பிரதி புதன்கிழமைகளில்

 • மன்றாட்டு ஜெப கூட்டம்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • ஓய்வு நாள் பாடசாலை

 • பிரதி வியாழக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம பாடம்

ஊழியங்கள்