• இரட்சிப்பின் தொனி சபை உங்களை வரவேற்கிறது
  நீ போன இடமெல்லாம் உன்னோடே இருந்து ( நம் கூட இருப்பார்)
  சத்துருக்களையெல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி
  (நமக்கு எதிரான காரியங்களை அழிப்பார்)
  பூமியிலிருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த
  நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன். (நம்மை உயர்த்துவார்)
  1 நாளாகமம் 17 : 8.
  Image 1
  30703789; 44316067
  Image 6
 • சோதனையை சாதனையாய் மாற்ற வல்ல பாடல்கள்
  அர்ப்பணிப்பின் ஜெயகீதங்கள்
  Image 1
  Image 2
  Image 3
 • Image 1
  நித்திய வாழ்விற்கான அடிப்படை உபதேசங்கள்
  1. மனம் திரும்புதல்
  2. மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகள்
  3. பாவ மன்னிப்பு (இரட்சிப்பு)
  4. ஞானஸ்நானம் (திருமுழுக்கு)
  5. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு
  6. ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும்
  7. பரிசுத்த ஆவியானவர்
  8. நம் அனுதின வாழ்க்கை
  9. நித்திய ஜீவன்
  10. தேவனுடைய சித்தம்
  11. மரணத்திற்குப் பின்..
  12. கடைசிகால சம்பவங்கள்

அடிப்படை உபதேசங்கள்

துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்...

நிகழ்ச்சிகள்

ஆராதனைப் பாடல்கள்

Our Pastors

ஆலய ஒழுங்குகள்

 • ஆராதனை

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமை

 • காலை 09:00 முதல் 11:00 வரை

 • மாலை 05:00 முதல் 07:00 வரை

 • பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை

 • திரு விருந்து ஆராதனை

 • ஜெப கூட்டம்

 • பிரதி கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • உபவாச ஜெபம்

 • 24 மணிநேர சங்கிகலித் தொடர் ஜெபம்

 • பிரதி புதன்கிழமைகளில்

 • மன்றாட்டு ஜெப கூட்டம்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • ஓய்வு நாள் பாடசாலை

 • பிரதி வியாழக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம பாடம்

ஊழியங்கள்