• பிரசங்கி 2:26
  Image 1
  30703789; 44316067
  -->

அடிப்படை உபதேசங்கள்

துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பக்கடவன்...

நிகழ்ச்சிகள்

ஆராதனைப் பாடல்கள்

Our Pastors

ஆலய ஒழுங்குகள்

 • ஆராதனை

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமை

 • காலை 09:30 முதல் 11:30 வரை

 • மாலை 05:00 முதல் 07:00 வரை

 • பிரதி முதல் வெள்ளிக்கிழமை

 • திரு விருந்து ஆராதனை

 • ஜெப கூட்டம்

 • பிரதி கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • உபவாச ஜெபம்

 • 24 மணிநேர சங்கிகலித் தொடர் ஜெபம்

 • பிரதி புதன்கிழமைகளில்

 • மன்றாட்டு ஜெப கூட்டம்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம கல்லூரி

 • ஓய்வு நாள் பாடசாலை

 • பிரதி வியாழக்கிழமைகளில்

 • வேதாகம பாடம்

ஊழியங்கள்