அர்பணிப்பின் ஜெயகீதங்கள்

இயேசுவே கவலைகள் போக்கும்..

ஐயா என்னை நான்..

மகிமையின் தேவனே...

சோதனையை சாதனையாய்...

மனிதனை நம்பாதே...

மரணமே உன் கூர் எங்கே...

அக்கினி அருளும்...

ஒருவரும் சேரா ஒளியில்...

போராட்டம் போராட்டமே...